تميز كننده ترمز

مقوله:WORKSHOP CHEMICALS
كد:2.40.040

این محصول به طور موثر در برابر کربناته ناشی از اصطکاک دیسک های ترمز و درام ها، دیسک، صفحه و غیره عمل می کند. سطح را به سرعت خشک می کند. بسته بندی حرفه ای با بطری اسپری آلومینیومی مخصوص حرفه ای (5 بار) اسپری می شود. در بسته بندی اسپری نیز موجود است.

محصولات

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy